หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ในกระบวนการวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การ วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานทางการเงิน (A Trend Analysis of FinancialFundamentals: TAFF) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นวิธีสร้างระบบเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังทางการเงิน สู่การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ด้วยการกำหนดเป็น นโยบายและวางเป้าหมายในการดำเนินงานให้มีีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอดีตบอกอนาคตผู้บริหารที่จะประสบความสำเร็จที่สำคัญต้องสนใจข้อมูลในอดีต ต้องศึกษา เรียนรู้ เหตุการณ์ในอดีตเพื่อช่วยการตัดสินใจเลือกทิศทางการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงจากการบริหารงานให้น้อยที่สุด ดังนั้น การดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ย่อมส่งผลให้กิจการมีลักษณะของธุรกิจที่ดี คือ ฐานะการเงินมั่นคง ผลการดำเนินงานดีสภาพคล่องดี ลูกค้าพอใจ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีรายได้เพิ่มตามเป้าหมาย มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดข้อมูลทางการเงินมากกว่า 10 ปี ข้อมูลทางการเงินที่นำมาวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินเพื่อให้รู้ทิศทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ อัตราส่วนทางการเงินใน 4 มิติของ CAMELS คือ มิติความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง มิติคุณภาพสินทรัพย์ มิติความสามารถในการทำกำไร มิติสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างของสหกรณ์ได้แก่ จำนวนสหกรณ์สินทรัพย์ต่อสหกรณ์ และสมาชิกต่อสหกรณ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลที่มี ช่วงเวลามากกว่า 10 ปี (พ.ศ 2538 – 2548) แนวโน้มปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์ ปัจจัยพื้นฐานด้านโครงสร้างของสหกรณ์ในภาพรวมในเชิงจำนวนสหกรณ์ และสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่คุณภาพของสินทรัพย์มีแนวโน้มลดลง การทำกำไรลดลงสภาพคล่องอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และแม้ว่าในภาพรวมสหกรณ์อาจยังไม่มีี ความเสี่ยงด้านเงินทุน แต่ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร โดยการควบคุมอัตราค่าใช้จ่าย ดำเนินงานต่อกำไร(ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) ไม่ให้สูงขึ้น และเพิ่มคุณภาพของสินทรัพย์์ ให้สามารถสร้างรายได้ โดยเฉพาะสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ต้องมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับสหกรณ์เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิก สมาชิกจึงควรสนับสนุนงานสหกรณ์เพื่อความก้าวหน้าและมีเสถียรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืนแนวโน้มปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร ปัจจัยพื้นฐานด้านโครงสร้างของกลุ่มเกษตรกรในภาพรวม ในเชิงจำนวนกลุ่ม-เกษตรกรและสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รอบหมุนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นแต่ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การทำกำไรจึงลดลง ด้านสภาพคล่องทางการเงินเริ่มอิ่มตัวความเพียงพอของเงินทุนเริ่มจะมีความเสี่ยง ดังนั้นการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกต้องคำนึงถึงความจำเป็นและให้มีต้นทุนต่ำ สามารถนำไปสร้างรายได้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)ไม่ให้สูงขึ้น รวมทั้งบริหาร สินทรัพย์หมุนเวียนเร็วให้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จะเป็นปัจจัยต่อผลการดำเนินงานที่สามารถให้ผล ตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิก ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้องให้ความสนใจ และทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มเกษตรกรให้เต็มที่สมกับที่ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ที่มา : ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 5610 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888