หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม SEVA ทบทวนความจำ : มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ EVA ของสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2548 - 2550 สหกรณ์ประมงมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำลายมูลค่าของตนเอง ส่วนสหกรณ์นิคมมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของมูลค่าเพิ่มจากกำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นและต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ไปลดลง ตัวแปรขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ : อัตราผลตอบแทน หรือการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไป? เมื่อสังเกตการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมง นิคม การเกษตร ในปี 2548-2550 พบว่ามีเงินทุนที่ใช้ไป (Invested Capital: IC) โดยรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.04 แสนล้านบาทในปี 2550 เป็นการเพิ่มขึ้นสูงถึง 19.4% จากปี 2548 และเมื่อพิจารณาด้านรายได้ และกำไรจากการดำเนินงาน (NOPAT) ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามีการขยายตัวที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเงินทุนที่ใช้ไป แสดงว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรมีการบริหารเงินทุนที่ใช้ไปโดยนำไปสร้างเป็นสินทรัพย์และรายได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ถึงอัตราผลตอบแทน (Profitability) กลับพบว่า อัตราผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ไป (ROIC) ในช่วงปี 2548- 2550 คงที่ที่ประมาณ 4.8% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่า มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในปี 2549 และปี 2550 มีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปในอัตราเร่งมากกว่าการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรเอง ทำให้ประเด็นด้านอัตราผลตอบแทนควรเป็นจุดที่สหกรณ์ภาคการเกษตรควรมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน การขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดประเด็นคำถามด้านความยั่งยืนของการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปดังกล่าว จากรูปที่ 2 แสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ไปของสหกรณ์ภาคการเกษตร พบว่าการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปมาจากแหล่งภายนอกหรือการใช้หนี้สินเป็นหลัก ซึ่งหนี้สินของสหกรณ์มากกว่าทุนสำรองถึง 7-8 เท่า และมากกว่าทุนของสหกรณ์ (เฉพาะสุทธิจากการจัดสรร) ถึง 1.5 เท่า ทำให้เกิดประเด็นคำถามว่า แหล่งสำคัญของเงินทุนที่ใช้ไปควรมาจากหนี้สินหรือจากทุนของสหกรณ์? อีกทั้งการขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของสหกรณ์ด้วยการขยายตัวของเงินทุนที่ใช้ไปอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืน (Sustainability) ในระยะยาวหรือไม่? ดังนั้น ประเด็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ไปของสหกรณ์ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป *** พบกับ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสหกรณ์ด้วย EVA ได้ในฉบับต่อไป...

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 5785 คน

จำนวนคนโหวต 10 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
10%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน
 
10%
  ให้ 4 คะแนน
 
10%
  ให้ 5 คะแนน
 
70%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888