หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

นวัตกรรมแห่งศตวรรษสหกรณ์ไทย CFSAW:ss คว้ารางวัลดีเด่น จาก ก.พ.ร.นวัตกรรมแห่งศตวรรษสหกรณ์ไทย CFSAW:ss คว้ารางวัลดีเด่น จาก ก.พ.ร. เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss นวัตกรรมแห่งศตวรรษสหกรณ์ไทย ได้รับ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และให้สามารถส่งสัญญาณภาพการเฝ้าระวังทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard) เพื่อลด ความเสี่ยงในการบริหารและจัดการทางการเงินกว่า 1 ล้านล้านบาท ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อความพึงพอใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขของมวลสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทยกว่า 10.6 ล้านครัวเรือน นั้น บัดนี้ เครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ให้ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2551 รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการให้บริการรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888