หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ จัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ แก่สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และข้าราชการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2551
t20081203165221_5379.jpg
t20081203165219_5380.jpg
t20081203165215_5382.jpg
t20081203165215_5383.jpg
t20081203165213_5385.jpg
t20081203165212_5386.jpg
t20081203165210_5388.jpg
t20081203165209_5389.jpg
t20081203165208_5391.jpg
t20081203165206_5392.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888