หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

นนทบุรี นำบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนในค่ายคุณธรรมฯนางพจนารถ เกษประคองหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ ตันติรัษฎากร ครูบัญชี เกษตรกรอาสาตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ชวนน้องลงบัญชีทดแทนคุณ ให้กับเยาวชนและนักเรียน ในงานโครงการ ค่ายคุณธรรมฯ นำบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนในโครงการค่ายคุณธรรมนำใจ ยุวชนนนทบุรี รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำใจยุวชนนนทบุรี รุ่นที่ 2 เพื่อปลูกฝัง ให้เยาวชนมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตน หลีกเลี่ยงอบายมุข รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย โดยมีเยาวชนและนักเรียน โรงเรียนเขมาภิรตารามเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2551 ณ วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี การนี้นายเชิดวิทย์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เปิดค่ายคุณธรรมฯ และนายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานปิดค่ายคุณธรรมฯ

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888