หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ จัดอบรมหลักสูตร "ข้าราชการใหม่"
นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "ข้าราชการใหม่" รุ่นที่ 1/2552 และ นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์" ณ โรงแรมเวียงใต้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการบริหารราชการและภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระเบียบ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การปฏิบัติงานของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและงาน ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการใหม่ จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมเวียงใต้ บางลำภู กรุงเทพมหานคร
t20081119100909_3690.jpg
t20081119100909_3691.jpg
t20081119101046_3693.jpg
t20081119101019_3694.jpg
t20081119101051_3696.jpg
t20081119101128_3697.jpg
t20081119101135_3699.jpg
t20081119101141_3700.jpg
t20081119101209_3702.jpg
t20081119101208_3703.jpg
t20081119101234_3705.jpg
t20081119101235_3706.jpg
t20081119101236_3708.jpg
t20081119101237_3709.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888