หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ สร้างความร่วมมือ ทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากรในสังกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯนางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารการตรวจสอบและการสอบบัญชี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชีย แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับสหกรณ์ในสาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย กำหนดอบรมพร้อมกันทั้ง 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 29 กันยายน 2551 โดยรุ่นที่ 1 ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานสหกรณ์ในสาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศอินเดีย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของไทย ไปสู่ความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ได้แก่ ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีดีเด่นประจำปี 2550 และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ รุ่นละ 15 คน รวม 30 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888