หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นุจรินทร์ ตรีมงคล : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน กันยายน 2562 ภาคสหกรณ์ไทย ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร และชุมนุมสหกรณ์ เงินออมภาคสหกรณ์ไทย มาจากหุ้นของสมาชิกรวมกับเงินรับฝากจากสมาชิก ซึ่งครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 ครั้งนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว โดยนำเสนอเป็นรายไตรมาสครึ่งปีแรกของปี 2562 ดังนี้ ครึ่งปีแรกของปี 2562 จากไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 2 ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้น โดยสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 2.26 ล้านล้านบาท ในไตรมาส 1 เป็น 2.27 ล้านล้านบาท ในไตรมาส 2 คิดเป็นอัตรา การขยายตัวร้อยละ 0.23 และชุมนุมสหกรณ์มีเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 107,237 ล้านบาท ในไตรมาส 1 เป็น 107,376 ล้านบาท ในไตรมาส 2 คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.13 ในไตรมาส 2 ปี 2562 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีจำนวนเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกและหนี้ของสมาชิกเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 โดยมีอัตราการขยายตัวเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกและหนี้ของสมาชิกเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ร้อยละ 0.58 และ 0.49 ตามลำดับ ในขณะที่ชุมนุมสหกรณ์ มีจำนวนเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกและหนี้ของสมาชิกเฉลี่ยต่อสหกรณ์ลดลง ส่งผลให้เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกและหนี้ของสมาชิกเฉลี่ยต่อสหกรณ์ มีอัตราลดลงร้อยละ 0.55 และ 2.49 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ปี 2562 ภาคสหกรณ์ไทยยังคงมีเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกมากกว่าหนี้ของสมาชิกเฉลี่ยต่อคน/สหกรณ์ เงินออมของสมาชิกและหนี้ของสมาชิก แยกตามประเภทสหกรณ์ ครึ่งปีแรกของปี 2562 เงินออมของสมาชิกสหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มาจากหุ้นของสมาชิก ในขณะที่เงินออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ และชุมนุมสหกรณ์ ส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากจากสมาชิก โดยมูลค่าเงินรับฝากจากสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2562 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.26 ของเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย "เงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ มี.ค. 2562 – 13,010,123 ล้านบาท, มิ.ย. 2562 – 13,082,803 ล้านบาท ) หากพิจารณาอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้ของสมาชิกแยกตามประเภทสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้ของสมาชิกมากกว่า 1 เท่า ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่นและกลุ่มเกษตรกร มีอัตราส่วน เงินออมของสมาชิกต่อหนี้ของสมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตามในภาพรวมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้ของสมาชิกมากกว่า 1 เท่า แสดงว่าสมาชิกมีเงินออมมากกว่าหนี้ ในขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 110 (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) แนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ครึ่งปีหลัง 2562 คาดว่ายังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน แต่ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่านมาตรการสวัสดิการต่างๆ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) "เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีเงินออม

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 3007 คน

จำนวนคนโหวต 2 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888