หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นุจรินทร์ ตรีมงคล : กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน มีนาคม 2562 การออม เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน เพื่อไว้ใช้ในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อใช้ในสิ่งที่อยากได้อยากทำ ดังนั้นถ้าเรายิ่งเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ เงินออมก็จะยิ่งงอกเงยมากขึ้นเท่านั้น ครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 11.05 ครั้งนี้มาดูกันว่าเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 มีทิศทางเป็นอย่างไร ในปี 2561 ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเงินออมเพิ่มขึ้นจาก 2.21 ล้านล้านบาท ในไตรมาส 1/2561 เป็น 2.30 ล้านล้านบาท ในไตรมาส 4/2561 และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 174,349.51 บาท ในไตรมาส 1/2561 เป็น 183,297.22 บาท ในไตรมาส 4/2561 สำหรับหนี้สินเฉลี่ยต่อสมาชิกของภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม ภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 ยังคงมีเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกมากกว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อสมาชิกในทุกไตรมาส ในขณะที่อัตราการขยายตัวเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกของภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 เป็นไปในทางเดียวกัน ยกเว้นไตรมาส 3/2561 ที่อัตราการขยายตัวเงินออมลดลง แต่อัตราการขยายตัวเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราการขยายตัวของเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกในไตรมาส 1/2561 สูงสุดในรอบปีคือ ร้อยละ 4.72 และ 4.33 ในภาพรวมปี 2561 ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.77 โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินออมและ เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกมากสุด รองลงมาเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่มีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกมากสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ หากพิจารณาตามประเภทสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและกลุ่มเกษตรกร มีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส ในขณะที่สหกรณ์ร้านค้า มีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2/2561 และ 3/2561 ส่วนในไตรมาส 4/2561 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2562 คาดว่ายังคงเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ของสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังคงมีการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

จำนวนคนอ่าน 5671 คน

จำนวนคนโหวต 7 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
14%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน
 
14%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
71%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888