หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้ได้รับความรู้และแนวทางการสร้างเครือข่ายครูบัญชี ได้จัดสัมมนาเกษตรกรดีเด่นระดับภาคทั่วประเทศ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมมนา ณ โรงแรมเวียงใต้บางลำพู กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างจูงใจในการทำหน้าที่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีและก่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พาไปศึกษางานจากประสบการณ์จริงในพื้นที่จังหวัดเพชรบรูณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากเพื่อนเกษตรกร ระหว่างวัน ที่ 18 - 21 สิงหาคม 2551 โดยศิกษาดูงาน การดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่เลี้ยง อำเภอบึงสามพัน หมู่บ้านนักบัญชีชัยมงคล ตำบลห้วยสะแก (นางปราณี พรมคุณ ครูบัญชีอาสาฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2551) กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีของนักเรียนโรงเรียนบ้านชัยมงคล และชุมชนคนทำบัญชี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาค้อ จำกัด อำเภอเขาค้อ ซึ่งครูบัญชีทุกท่านมีความสนใจกิจกรรมเหล่านี้เป็นอย่างมาก เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครูบัญชีด้วยกัน สร้างความสนิทสนมกันมากขึ้น รวมทั้งมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และวิธีดำเนินการเผยแพร่ความรู้ซึ่งกันและกัน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888