หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ได้สนองนโยบาย เกษตรเพื่อประชาชน เกษตรเพื่อเศรษฐกิจ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 9 รุ่น 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 12,228 คน เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายของตนเอง เป็นพนักงานบัญชีของบ้านหรือนำความรู้ที่ได้รับไปสอนพ่อแม่ หรือผู้ปกครองโดยส่งเสริมให้มีการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นการสร้างวินัยในการออมและวินัยทางการเงินจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยให้รู้จักประหยัด ไม่ใช่จ่ายฟุ่มฟื่อย สามารถพึงพาตนเองได้ ทำให้ครอบครัวมีสุข และทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ต่อไป นางพรวิภา สุ่มทา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ควรเริ่มตั้งแต่เด็ก โดยการสร้างความเข้าใจ ให้เกิดการพัฒนาการทางความคิด กระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ช่องทาง เช่น การบอกเล่าจากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะการที่ได้สัมผัสของจริงที่ดี การเลียนแบบผู้อื่นก็ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็น เกิดแรงจูงใจอยากทำตาม จึงได้เชิญผู้ที่เป็นต้นแบบการสร้างวินัยทางการเงิน สำหรับวัยรุ่นมาพบปะกันพูดคุยกับเด็ก ๆ ในวันนี้ด้วย เพื่อให้เยาวชนสัมผัสกับตัวอย่างจริง คือ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังได้เชิญนักแสดงวัยรุ่น 2 คน คือ นายปฎิญญา วิโรจน์แสงประทีป (แอมป์) และนายอะตอม สัมพันธภาพ (อะตอม) มาร่วมเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเองที่ได้รับประโยชน์จากการจดบันทึกบัญชีให้น้อง ๆ ฟัง เพื่อเป็นแบบอย่าง และปลูกฝังให้วัยรุ่น รู้จักใช้จ่ายเงิน ประหยัดอดออม ตลอดจนมีวินัยทางการเงินที่ดีต่อไป โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2551 – 30 กรกฎาคม 2551 เยาวชนดังกล่าวได้ให้คำมั่นกับคณะอาจารย์ว่าจะลงบัญชีของตนเอง และของครอบครัว ซึ่งคณะอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียน ได้ยืนยันว่าจะติดตามซ้ำเสริมให้ได้ผล 100% โดยสำนักงานฯ วางแผนเข้าประเมินผล ภายใน 6 เดือน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888