หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


โดย ..... นุจรินทร์ ตรีมงคล ..... คำสอนของพ่อ : การรู้จักใช้เงิน " ...ถ้าเราสะสมเงินให้มาก เราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ย ใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่แตะต้องทุน ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวัง เรากินเข้าไปเป็นทุน ทุนมันก็น้อยลงๆ จนหมด... พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘ " ...การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง... พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ สหกรณ์ถือเป็นสถาบันหนึ่งที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักคุณค่าและเห็นประโยชน์ของการออมทรัพย์ ซึ่งตลอดทั้งปี 2559 เงินออมในภาคสหกรณ์ไทย สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ ภาคสหกรณ์ไทย ประกอบด้วย สหกรณ์ภาคการเกษตร (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม) สหกรณ์นอกภาคการเกษตร (สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 จำนวนสมาชิกของภาคสหกรณ์ไทยภาพรวม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 12.60 ล้านคน ในไตรมาส 1 เป็น 12.65 ล้านคน ในไตรมาส 4 หากวิเคราะห์ตามประเภทของสหกรณ์ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 ของปี 2559 พบว่าสหกรณ์ภาคการเกษตร มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ในขณะที่สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีเงินออม และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด ส่วนกลุ่มเกษตรกรมีจำนวนสมาชิก จำนวนเงินออม และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกน้อยที่สุด หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวเงินออมรวมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก ปี 2559 พบว่า ไตรมาส 1/2559 มีอัตราการขยายตัวเงินออมรวมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกสูงสุด คือร้อยละ 5.96 และ 4.89 ในขณะที่ไตรมาส 2/2559 และไตรมาส 3/2559 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนไตรมาส 4/2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น แนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2560 น่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเศรษฐกิจไทย ในปี 2560 ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิตในภาคเกษตรและการฟื้นตัวของรายได้เกษตรกร รวมทั้งรายได้ครัวเรือนที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นของนอกภาคเกษตรกรรม (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย) *********************************************

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 13968 คน

จำนวนคนโหวต 6 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
50%
  ให้ 2 คะแนน
 
33%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
17%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888