หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ"สมบัติ ขุนทอง” เกษตรกรดีเด่น จ.สระบุรี นำบัญชีบริหารจัดการชีวิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการการ เกษตรอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจดบันทึกบัญชี เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้วัดผลได้อย่าง เป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและ การวางแผนการผลิต และการตลาด รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร อีกทั้งสามารถ วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำให้รู้จักความพอมีพอกิน พอใช้ พัฒนาการดำเนินชีวิตของ ตนเองได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง "สมบัติ ขุนทอง” เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จ.สระบุรี เป็นแบบอย่างของ เกษตรกรที่นำบัญชีใช้นำทางชีวิต จนประสบความสำเร็จและยังถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีที่ได้ รับ ขยายผลสู่ชุมชนให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากแรก เริ่มที่มีความคิดว่า การจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องไม่สำคัญและไม่จำเป็น แต่เมื่อมีโอกาสได้เข้า รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สระบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำบัญชีเพิ่มมากขึ้น เห็น ถึง รายรับ-รายจ่าย ต้นทุนอาชีพของตนว่าเป็นอย่างไร จึงปรับเปลี่ยนทัศนคติ เริ่มจัดทำบัญชีราย รับ-รายจ่ายแบบง่ายๆ และนำผลการจัดทำบัญชีแต่ละปีมาวิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุนในการผลิต ลด ละ เลิก สิ่งฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะอบายมุขต่างๆ จากการนำข้อมูลทางบัญชีมาช่วยวิเคราะห์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการทำนา โดยคิดวิธี ปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ปลูกพืชตระกูลถั่ว ไม่เผาตอซังในนาข้าว ทำปุ๋ยหมัก คิดค้นจุลินทรีย์ใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ ผลที่ได้คือ ทำให้ดินมีคุณภาพอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ ธาตุต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเห็นว่าการจัด ทำบัญชีมีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว จึงอยากให้คนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องจัดทำบัญชีฟาร์ม ตลอดจนเยาวชนได้ทำบัญชีครัวเรือน จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สระบุรี สร้างเครือข่ายครูบัญชีขึ้น เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้สนใจในการประกอบอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกรใน ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 30 ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก และเป็นวิทยากรให้กับ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอแก่งคอย ณ ศูนย์การ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดี (บ้านนายสมาน ยะธาตุ) และทำหน้าที่เป็นครูบัญชี อาสา ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน เช่น เตาถ่านพลังงานหรือเตาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันสมบัติ เป็นข้าราชการครูบำนาญและทำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่บ้านหนอง จิก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในเนื้อที่ 25 ไร่ ประกอบด้วยการทำ นาปี โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ทำสวนมะกรูด มะนาว มะม่วง ตระไคร้ แฝก เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยง ปลาดุกในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือขายเป็นรายได้ของครอบครัว ซึ่งทุกอย่างที่ปลูกปลอดสารเคมี ส่วนของเสียจากการเกษตรก็นำกลับมาใช้เป็นปุ๋ยหมักแทนปุ๋ย เคมีทำให้มีรายได้ มีชีวิตที่ดีขึ้น และมีการเก็บออมอยู่เป็นประจำ ซึ่งจากผลงานความสำเร็จนี้ ทำ ให้ครูสมบัติ ได้รับคัดเลือกเป็นครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัดปี 2555 และเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขา บัญชีฟาร์ม จังหวัดสระบุรี ปี 2560 อีกด้วย "การประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้น จะมีเศษวัสดุเหลือใช้มากมาย ถ้าเรารู้จักนำเศษวัสดุ เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น เศษฟางข้าว ใบไม้ และเศษวัชพืชต่างๆ ในที่นา ที่ไร่ ที่สวน ก็นำมาทำปุ๋ยหมัก ไม่ทำลายด้วยการเผาทิ้ง ส่งที่เราจะได้คือปุ๋ยหมัก ทำให้ดินดีมีแร่ ธาตุมากมาย ก็เป็นการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ คุณภาพดินก็ดีขึ้นด้วย สิ่งที่ตามมาก็คือ เรา ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” สมบัติ กล่าว การจดบันทึกบัญชี จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นข้อมูล ในการบริหารจัดการการเกษตร สู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน.
t20170926163011_390080.jpg
t20170926163012_390081.jpg
t20170926163010_390083.jpg
t20170926163009_390084.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888