หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ"เสวียน อินทวี”เกษตรกรรุ่นใหม่ พลิกชีวิตด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาความยากจน อย่างยั่งยืน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร สู่การเป็นSmart Farmer ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 คือพัฒนาตนเองจาก เกษตรกรแบบดั้งเดิม เป็นเกษตรกรยุคใหม่ ที่เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการได้ มีความสามารถ ในการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด โดยนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ หาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อีกทั้งมีการดำเนินกิจกรรมในแปลงตามความเหมาะสมกับ พื้นที่ เสวียน อินทวี เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 เป็น อีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรยุคใหม่ที่พัฒนาตนเองสู่การเป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร เพื่อใช้ลดต้นทุนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ ก่อนจะมาทำอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัว เสวียน เคยเป็นพนักงานบริษัทให้บริการรถยกโฟล์ค ลิฟท์ในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 19 ปี จนกระทั่งครั้งหนึ่งบริษัทพาไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้เกิดแรงบันดาล ใจในการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผันชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนมา เป็นเกษตรกรที่ บ้านเกิดในจังหวัดเชียงราย โดยใช้เงินสะสมที่ได้จากการทำงานกว่า 4 แสนบาท เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวน ครัวตามฤดูกาล รวมทั้งหารายได้เสริมจากการทำซังเผาถ่านและให้บริการรับซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์การเกษตรของชาวบ้านในราคาถูก จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และโครงการ โรงเรียนชาวนา ทำให้ได้รับองค์ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์แบบไม่พึ่งสารเคมี ทำการเกษตร แบบผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก รวมถึงการได้รับความรู้ในการจัดทำบัญชี จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำให้สามารถจดบันทึกบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และวิเคราะห์วางแผนแนวทางในการดำเนิน ชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตรได้ ปัจจุบันยังได้ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ทำการเกษตร แบบอินทรีย์ ทำนาข้าวไรซ์เบอรี่แบบอินทรีย์ ทำฮอร์โมนและน้ำหมักใช้เอง และใช้บัญชีเป็น เครื่องมือชี้แนวทางในการประกอบอาชีพ จดทุกอย่างจากการประกอบอาชีพ และก่อตั้งศูนย์ เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและมีการสอนบัญชีให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้วย ทุกครั้ง ซึ่งจากความรู้ติดตัวที่ได้จากการศึกษา ในระดับ ปวช.สาขาช่างการไฟฟ้า เสวียน ยังได้ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ อย่างดีอีกด้วย "ด้วยสภาพพื้นที่ในอำเภอที่เหมาะแก่การปลูกข้าว จึงแบ่งพื้นที่ไว้ทำนาเกือบ 8 ไร่ พื้นที่ที่ เหลือก็ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เริ่มต้นลองผิด ลองถูก จนเห็นว่าการทำการเกษตรแบบ อินทรีย์ โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี เป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ผลและมีประโยชน์ และยังช่วยลดต้นทุนการ ผลิตได้ เราไม่พึ่งพาสารเคมี พึ่งพาตนเองมากกว่าตลาด ก็จะได้กำไรมากกว่าขาดทุน ทุกวันนี้ ชาวบ้านยังพึ่งตลาด อีกอย่างหนึ่งคือ บัตรเครดิตเกษตรกร รูดเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อน คิดแต่การ ลงทุนแต่ไม่คิดว่าผลผลิตได้เท่าไหร่ เราจึงนำองค์ความรู้ที่มีมาสอนต่อ สอนให้ชาวบ้านปลูกข้าว อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนไปทำนาแบบ GAP โดยใช้ข้อมูลจากการจดบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์วางแผน การผลิตให้ได้ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ” เสวียน กล่าว จึงเป็นแบบอย่างของเกษตรกรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทาง การเกษตรด้วยการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผน ลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐาน สินค้าเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้บัญชีเป็น เครื่องมือบ่งชี้ มีภูมิคุ้มกันด้วยบัญชี ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพสู่การพึ่ง พาตนเองได้อย่างได้อย่างมั่นคง พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสา ถ่ายทอดความรู้และส่ง เสริมการทำบัญชีสู่ชุมชน เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ ภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สมดุล และเกิดประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตน เองได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน.
t20170914162721_389731.jpg
t20170914162722_389732.jpg
t20170914162719_389734.jpg
t20170914162719_389735.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888