หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคนทำบัญชีบ้านร้องส้มป่อยจ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านร้องส้มป่อย ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานฯ และบุคลากรของสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ชุมชนบ้านร้องส้มป่อย เป็นชุมชนที่มีความสามัคคี มีความโดดเด่นด้านการ ทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งนายศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์ ครูบัญชีอาสาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 2559 ได้เข้ามาส่งเสริม และแนะนำการจัดทำบัญชี และสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น ศูนย์กลางในการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน 3 กลุ่ม ส่งเสริมลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน ลดต้นทุนอาชีพ และเสริมพัฒนาอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม ควบคู่กับการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องของชาวบ้าน ส่งผลให้เป็นชุมชนที่ปลอดหนี้ นอกระบบในปี 2559 และยังมีแนวทางการปฏิบัติงานตามโมเดล บ้านร้องส้มป่อย 4.0 มีเป้าหมายสำคัญที่ชุมชนในการก่อตั้ง "ธนาคารชุมชน" เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นแหล่งเงินทุนภายในหมู่บ้าน ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในชุมชน ให้ทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าจดบันทึกเป็นประจำ บัญชีจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจำวัน นำข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดต้นทุน มีเงินออมและปลvดหนี้ได้ จึงขอให้ชาวบ้านขยายผลของการทำบัญชีแก่ให้ชุมชน อื่นๆ ต่อไป
t20170815114001_388843.jpg
t20170815114002_388844.jpg
t20170815114009_388846.jpg
t20170815114010_388847.jpg
t20170815114017_388849.jpg
t20170815114018_388850.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888