หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เชิดชูเกียรติผู้ทำบัญชีดีเด่น นำบัญชีวางแผนชีวิต ปรับเปลี่ยนการผลิต พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องการขจัดปัญหาความยากจนและสร้างความเข้ม แข็งแก่ชุมชนระดับฐานราก โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นการส่ง เสริมให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญา รู้จัก การลดรายจ่าย สร้างรายได้ รู้จักการพัฒนาและปรับเปลี่ยน วิถีความเป็นอยู่ ให้มีความสุข พอกินพอใช้ สร้างภูมิคุ้มกัน ความจนด้วยการทำบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการเสริม สร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และเยาวชน ให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชี ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาแนวทางการผลิต ยก ระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกิน มีใช้ ลดหนี้สิน นำไปสู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยกรมฯ ได้ขับเคลื่อน งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยนำบัญชีเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์การวางแผนในการผลิตและเพาะปลูก เพื่อให้รู้ต้น ทุนการผลิตที่แท้จริง สามารถลดต้นทุนผลิต เพิ่มรายได้รวม ทั้งได้วางแผนการผลิตให้สอดล้องกับความต้องการของ ตลาด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความมั่นคงในที่สุด ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ทำบัญชีได้และนำข้อมูล ทางบัญชีไปใช้จนประสบความสำเร็จ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่ เกียรติคุณและผลงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผลต่อไป ดังนี้ - ครูบัญชีดีเด่นประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560 ค้นหาครูบัญชีประจำศูนย์ฯ ที่มีการสร้างพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี และสามารถ ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถจัดทำบัญชีได้ - แปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี ประจำปี 2560 โครงการระบบส่งเสริมการ เกษตรแบบแปลงใหญ่ ค้นหาแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนอาชีพเป็นประจำสม่ำเสมอ ในการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการแปลงได้เป็นอย่าง ดี สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีการวางแผนการผลิต การตลาด พร้อมทั้งค้นหาผู้ จัดการหรือผู้ช่วยแปลงที่มีผลงานในการบริหารจัดการแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เกษตรกรผู้ทำบัญชีดีเด่น ประจำปี 2560 ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการ เกษตรแบบแปลงใหญ่ ค้นหาเกษตรกรผู้ทำบัญชีดีเด่นที่มีผลงานการบันทึกบัญชีเป็นประจำสม่ำ เสมอในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สร้างเกษตรกรต้นแบบผู้จัดทำ บัญชี ขยายผลต่อยอดชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ - ชุมชนคนทำบัญชีดีเด่น ค้นหาชุมชนคนทำบัญชีที่มีผลงานการนำข้อมูลทางบัญชีมา ประยุกต์ใช้พัฒนาชุมชนด้านการวิเคราะห์อาชีพและสร้างรายได้ สามารถลดต้นทุนผลิต ลดราย จ่าย หนี้สินลด และจัดเก็บรายได้ รายจ่ายภาคเศรษฐกิจครัวได้เพื่อขยายผลต่อยอดสู่ชุมชนอื่นๆ และสู่ชุมชนระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป - โรงเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมการทำบัญชี ค้นหาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชาย แดน (ตชด.) ที่เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมการทำบัญชี มีผลงานทางการนำข้อมูลบัญชีมา ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สร้าง model ต้นแบบ "โรงเรียนดีเด่นด้าน กิจกรรมการทำบัญชี ขยายผลต่อยอดสู่โรงเรียนอื่นๆ และสู่ชุมชนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ต่อไป

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888