หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนภารกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0 นำนวัตกรรมด้านบัญชี พัฒนาระบบสหกรณ์ไทย นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญ ด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการกำกับ ดูแลผู้สอบบัญชี พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะ ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ สร้างมาตรฐานด้านบัญชีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจสหกรณ์ โดย สนับสนุนการนำระบบบัญชีสหกรณ์ มาใช้บริหารจัดการสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส สร้างธรรมาภิบาลที่ดีให้ เกิดขึ้นในสหกรณ์ แต่เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความ หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value - Based Economy"เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ก้าวข้ามกับดักราย ได้ปานกลาง วางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อก้าวเข้า สู่ยุค "Thailand 4.0 ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง จากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อม โยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ขับเคลื่อน ผ่านกลไก "ประชารัฐ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเข้มแข็ง ทางการเงินและสร้างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้กับสหกรณ์ "ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สนองตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการนำนวัตกรรม ใหม่ๆ มาช่วยในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยกำหนดโมเดลการพัฒนาให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม (CAD 4.0 : Value-Base Strategies) นำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามา ใช้ในการพัฒนาการให้บริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า ให้สหกรณ์มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการงาน สหกรณ์ และผู้ บริหารสหกรณ์ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่มีคุณภาพมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวังและกำกับดูแล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสร้างระบบเตือนภัยทาง การเงินของสหกรณ์ แบบ Real Time เพื่อให้สหกรณ์ได้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันการณ์ สามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรม ด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีผู้บริหารที่มีความเป็น มืออาชีพ สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน ความผันผวนทางเศรษฐกิจและ การเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากระบบสหกรณ์อีกด้วย.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888