หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภาคใต้ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2560 เรื่อง"พัฒนาครูบัญชี ขับเคลื่อนนวัตกรรมยุค Thailand4.0”ภาคใต้ และบรรยายพิเศษ เรื่อง งานโครงการนโยบายรัฐบาล และ แผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560 โดยมี นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 9 และนางสาวนารี แซ่เฮง ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ชมรมครูบัญชี ในภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ในพื้นที่ จำนวน 234 คน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตร สู่ความยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมกันขับเคลื่อน นวัตกรรมยุค Thailand 4.0 สู่ภาคเกษตร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และแผนงาน/ โครงการสำคัญที่เร่งด่วน เพื่อการปรับตัว ภาคการเกษตรที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีใน การวางแผน ลดต้นทุนการผลิต อีกทั้ง มีการประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยร่วมกับผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไข ปัญหาสหกรณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20170714164454_388194.jpg
t20170714164455_388195.jpg
t20170714164502_388197.jpg
t20170714164503_388198.jpg
t20170714164510_388200.jpg
t20170714164511_388201.jpg
t20170714164520_388203.jpg
t20170714164520_388204.jpg
t20170714164531_388206.jpg
t20170714164532_388207.jpg
t20170714164541_388209.jpg
t20170714164542_388210.jpg
t20170714164555_388212.jpg
t20170714164556_388213.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888