หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซักซ้อมทำความเข้าใจข้าราชการทั่วประเทศ เตรียมปฏิบัติงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Web Conference เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ แก่ข้าราชการในสังกัดทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีหลักการสำคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานพื้นที่ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนำไปปฏิบัติจริงเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชน เกษตรกรชุมชนละ 500 ราย รวม 4,550,000 ราย โดยเป็นเกษตรกรซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการและชุมชนให้ความเห็นชอบ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจในการสนับสนุนให้เกษตรกรเดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรได้แท้จริง ซึ่งในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการแก่ผู้จัดทำบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชนและการตรวจสอบบัญชีโครงการ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการจัดทำบัญชี การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการอย่างถูกต้อง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ได้ทราบ "โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องทำให้ทันเวลาและเกิดความโปร่งใส จึงได้เน้นย้ำให้ข้าราชการกรมฯ ปฏิบัติงานให้ เต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดผลในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในที่สุดอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888