หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ 9101
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีโครงการ 9101 ตามรอย เท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Web Conference เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการ วิธีปฏิบัติทางบัญชี และการตรวจสอบบัญชีโครงการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชน เกษตรกรชุมชนละ 500 ราย รวม 4,550,500 ราย โดยเป็นเกษตรกรซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ และชุมชนให้ความเห็นชอบ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการฯ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้คำแนะนำการ จัดทำบัญชีโครงการแก่ผู้จัดทำบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชนและการ ตรวจสอบบัญชีโครงการเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ ชุมชนอย่างยั่งยืน.
t20170714105518_388099.jpg
t20170714105518_388100.jpg
t20170714105527_388102.jpg
t20170714105528_388103.jpg
t20170714105539_388105.jpg
t20170714105540_388106.jpg
t20170714105548_388108.jpg
t20170714105549_388109.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888