หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เกษตร จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น "บัญชีนำทาง สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart farmers)" กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง"บัญชีนำทาง สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart farmers)" ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มุ่งสร้างแกนนำเกษตรกรเป็นครูบัญชี ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีสู่เกษตรกร ทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวและชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูบัญชี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการเร่งสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนการจัดทำแผนงานต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีแนวทางการพัฒนาไปสู่"ประเทศไทย ๔.๐ที่มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) อาทิ การปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้น เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ รวมถึงภาคเกษตรที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ในส่วนด้านการพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็ง เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการการเกษตรอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจดบันทึกบัญชีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเกษตรสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร ให้สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกร จะเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตรและการเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ซึ่งการสร้างแกนนำเกษตรกรให้เป็นครูบัญชี ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ นับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี "ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ๒๐ ปี ตั้งเป้าว่าจะต้องทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทั้งรายได้และได้รับการยอมรับจากภาคสังคม ภาคการเกษตรต้องมั่งคั่ง ทรัพยากรมีความยั่งยืน คนขับเคลื่อนก็คือเกษตรกร ซึ่งต้องเป็นนักวิเคราะห์ วางแผน ซึ่งการที่จะวางแผนวิเคราะห์ได้นั้น บัญชี จะเป็นข้อมูลทางสถิติที่สำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถนำมาวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตให้ตรงตามนโยบายของกระทรวง และสอดรับการประยุกต์ภาคการเกษตรด้วย ซึ่งถ้าเกษตรกรมั่นคงแล้ว ประเทศชาติก็จะยั่งยืน ทั้งนี้ ครูบัญชี จึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ ในการสอนให้เกษตรกรทำบัญชีเป็น สามารถวางแผนข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในโครงการต่างๆ โดยส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกร เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ การจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งกำกับแนะนำ กระตุ้นและติดตามการทำบัญชีของเกษตรกร ให้สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เรียกว่า ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกรจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการ วางแผนการผลิต และการตลาด รวมทั้ง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร ทั้งนี้ กรมฯ ได้สร้างแกนนำเกษตรกรเป็นครูบัญชีทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกร และได้ทำการคัดเลือกครูบัญชีที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี การเป็นวิทยากรในการสอนแนะ กระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร มีความคิดริเริ่ม ฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรและบุคคลในชุมชนได้ ให้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ถือได้ว่ามีการพัฒนาครูบัญชีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ครูบัญชีจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคเกษตรรองรับโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง "บัญชีนำทาง สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers)" ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ครูบัญชีอาสาจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน มีโอกาสพบปะเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งได้ศึกษาดูงานและเข้าเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พร้อมทั้งรับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติครูบัญชีดีเด่นจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจของครอบครัวและชุมชน สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูบัญชี ตลอดจนได้มาร่วมรับทราบแผนงาน/โครงการสำคัญๆ ที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนงานโครงการต่างๆ แล้วกลับไปถ่ายทอดต่อให้กับครูบัญชีอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม ๒๘๕ คน.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888