หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงต้นแบบโคนม จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ คณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับประเทศ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (แปลงใหญ่โคนม) เพื่อติดตามความสำเร็จของ การดำเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 ราย โดยสหกรณ์มีแผนที่จะผลักดันให้สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งหมดภายในระยะ เวลา 5 ปี รวมถึงการพัฒนาสมาชิกทุกรายให้เป็น Smart Farmer ซึ่งสมาชิกสามารถ ลดต้นทุนการผลิต จากเดิมกิโลกรัมละ 15.50 บาท เป็น 14.13 บาท ด้วยการลดค่าเลี้ยงดู วัววัยเด็กและวัยสาวที่ยังไม่ให้นม โดยนำไปเลี้ยงรวมกันที่โรงเลี้ยงกลางของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้น้ำนมที่เพิ่มขึ้น โดยฟาร์มของสมาชิกจะเลี้ยงเฉพาะแม่วัว ที่ให้นมแล้วเท่านั้น เพื่อลดต้นทุน มีการนำระบบ Cooling Tank มาใช้ในกระบวนการ รีดน้ำนม เมื่อรีดนมจากแม่วัวแล้วเข้าสู่รถขนส่งนมได้ทันที เป็นระบบปิด ควบคุมความเย็น และป้องกันการปนเปื้อนได้ ซึ่งจะทำให้นมขายได้ราคาสูงขึ้น มีการผลิตอาหารสัตว์ ในราคาที่ต้นทุนถูกกว่าเพื่อป้อนให้แก่สมาชิกทุกราย ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณะกรรมการสหกรณ์และเกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการในแปลง โดยเกษตรกร ยืนยันถึงประโยชน์ที่ได้รับหลักจากการเข้าร่วมโครงการ ช่วยให้เกษตรกรสามารถลด ต้นทุนการผลิต มีผลผลิตน้ำนมที่สูงขึ้น ลดปริมาณน้ำนมเสีย หากเทียบกับก่อนเข้าร่วม โครงการ ช่วยประหยัดเวลาในการรีดน้ำนม ทำให้มีเวลาในการดูแลวัวเพิ่มมากขึ้น ฟาร์มมีมาตรฐาน และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นที่ยังไม่ได้เข้าร่วม โครงการ และสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีการจดบันทึกบัญชีทุกวัน จะได้รู้ความเคลื่อนไหว ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
t20170418115904_385179.jpg
t20170418115904_385180.jpg
t20170418115901_385182.jpg
t20170418115902_385183.jpg
t20170418115858_385185.jpg
t20170418115859_385186.jpg
t20170418115855_385188.jpg
t20170418115856_385189.jpg
t20170418115852_385191.jpg
t20170418115852_385192.jpg
t20170418115851_385194.jpg
t20170418115850_385195.jpg
t20170418115850_385197.jpg
t20170418115848_385198.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888