หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560 ผ่านระบบ Web Conference มีวาระสำคัญ อาทิ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 สิ้นไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 6 เดือน ซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง สหกรณ์ พ.ศ.2559-2560 ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2560 แนวทางปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชีกลุ่ม กิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ เป็นต้น โดยมีผู้บริหารกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไปสร้างความรับรู้ในด้านนโยบายต่างๆ ทั้งของกรมฯ และกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในส่วนของการ ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งกรมฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จำนวน 2,750 ราย ให้เน้นสอนบัญชีและกำกับ แนะนำ ให้เกษตรกร สามารถบันทึกบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มีกิน มีใช้ ลดหนี้สิน นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้คำแนะนำและ ชี้จุดอ่อนในการบริหารงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ต่อไป.
t20170411153839_384992.jpg
t20170411153840_384993.jpg
t20170411153835_384995.jpg
t20170411153838_384996.jpg
t20170411153833_384998.jpg
t20170411153833_384999.jpg
t20170411153831_385001.jpg
t20170411153833_385002.jpg
t20170411153829_385004.jpg
t20170411153830_385005.jpg
t20170411153826_385007.jpg
t20170411153826_385008.jpg
t20170411153824_385010.jpg
t20170411153825_385011.jpg
t20170411153820_385013.jpg
t20170411153821_385014.jpg
t20170411153818_385016.jpg
t20170411153819_385017.jpg
t20170411153816_385019.jpg
t20170411153814_385020.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888