หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สตส.ทั่วประเทศ ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ในวันสิ้น ปีบัญชีใหม่ หวังสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างความเข้ม แข็งให้กับสหกรณ์ โดยสนับสนุนการนำระบบบัญชี มาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภาย ใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วย สร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้ เริ่มตั้งแต่ การเข้าไปตรวจสอบบัญชีให้มีความเข้มแข็งและเป็น มาตรฐานสากล สร้างธรรมาภิบาลด้านการเงิน การ บัญชีและพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี เพื่อเป็นเครื่อง มือให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มี มาตรฐาน ตรวจสอบได้ และสามารถนำระบบ โปรแกรมบัญชีช่วยบริหารจัดการ การดำเนินงาน ของสหกรณ์ ซึ่งนอกจากการตรวจสอบบัญชีแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังทำหน้าที่กำกับแนะนำ ด้านการเงินการบัญชีสหกรณ์และติดตามอย่างต่อ เนื่อง สนับสนุนการใช้มาตรฐานการบัญชีและการ วางระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การตรวจนับสินค้าของสหกรณ์ ถือเป็น เรื่องสำคัญที่มีผลต่องบการเงิน โดยเป็นการควบคุมภายในด้านสินค้าคงเหลือ เพื่อให้สหกรณ์ได้ งบการเงินที่ถูกต้อง มีคุณภาพ น่าเชื่อได้ เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งขณะนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้ส่งทีมงานผู้สอบบัญชีลง พื้นที่เข้าสังเกตการณ์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ที่มี วันสิ้นปีบัญชี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติในการตรวจนับสินค้า และการจัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือ ของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบระบบการควบคุมภายใน และมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ให้ถูกต้อง และคณะกรรมการของสหกรณ์ สามารถใช้ข้อมูลงบการเงินที่ถูกต้องรวดเร็วเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป ซึ่งนอกจาก พิสูจน์ความมีอยู่จริงแล้ว ยังเป็นการตรวจสอบว่ามีสินค้าเสื่อมสภาพ ชำรุดหรือไม่ เพื่อประโยชน์ ในการตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี และการแสดงรายการในงบการเงิน ให้ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888