หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วางมาตรฐานการบัญชีช่วยสหกรณ์บริหารงานมีประสิทธิภาพ ชู "สกก.เกษตรวิสัย จำกัด ตัวอย่างสหกรณ์มีมาตรฐานการบัญชีและระบบควบคุม ภายในที่ดี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคสหกรณ์มี ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและมีบทบาทต่อภาค เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากขึ้น ซึ่งภาครัฐก็ ได้มีการสนับสนุนเงินทุน ในหลายรูปแบบเพื่อช่วย เหลือสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อ แก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มี อาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้นำระบบสหกรณ์เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดหนี้สิน และมีรายได้ เพิ่มขึ้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้ม แข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชี มาใช้ บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วย สร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็ง แกร่ง เริ่มตั้งแต่การเข้าไปตรวจสอบบัญชีให้มีความ เข้มแข็งและเป็นมาตรฐานสากล สร้าง ธรรมาภิบาล ด้านบัญชีการเงิน และพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจที่ โปร่งใส มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และสามารถนำ ระบบโปรแกรมบัญชีช่วยบริหารจัดการการดำเนิน งานของสหกรณ์ ซึ่งนอกจากการตรวจสอบบัญชีแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังทำหน้าที่กำกับแนะนำ ด้านการเงินการบัญชีสหกรณ์และติดตามอย่างต่อ เนื่อง เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง ยั่งยืน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เป็นหนึ่ง ในสหกรณ์ที่กรมฯ ได้เข้าไปสนับสนุนการใช้มาตรฐานการบัญชีและการวางระบบการควบคุมภาย ใน เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สหกรณ์ เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่มีการขยายธุรกิจ เปิดร้านค้า ลักษณะซุปเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค และ สินค้าเกษตร จำหน่ายให้กับสมาชิกและสหกรณ์อื่นในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง แต่ ประสบปัญหาในการบริหารงานไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการบริหารจัดการสินค้าคง คลัง ทำให้เกิดสินค้าขาดหายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการสั่งซื้อสินค้าบางรายการมากเกินความจำ เป็น ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ สินค้าจึงล้าสมัย เสื่อมชำรุด นอกจากนี้ การจัดวางสินค้า ยังไม่เป็นไปตามหมวดหมู่ ทำให้สมาชิกเลือกซื้อสินค้าไม่สะดวก ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร้อยเอ็ด ได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ร้านค้า พร้อมทั้งวางระบบบัญชีและ วางระบบการควบคุมภายในและแนะนำให้สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง Version 2.2 ของกรมฯ ในการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อ การขาย และการบริหารสินค้าคงคลังของสหกรณ์ ส่ง ผลให้สหกรณ์สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือ แบบ Real Time ได้ และมีระบบการควบคุมภาย ในเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลังที่ดี มีมาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้ "ในปีนี้ กรมฯ ได้ดำเนินการการสร้างมาตรฐานการบัญชีให้กับสหกรณ์และเข้าไปตรวจ สอบบัญชีให้มีความเข้มแข็งและเป็นมาตรฐานสากล โดยทำให้ระบบบัญชีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ เกิดความโปร่งใส มุ่งเน้นการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยระบบธรรมาภิบาล และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับบุคลากรที่จะเข้าไปทำงานการสอบบัญชีในการเข้าไปตรวจสอบสหกรณ์แต่ละแห่งอย่างรู้ เท่าทัน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888