หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 8 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เงาะโรงเรียน) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะแนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเน้นย้ำเรื่องการทำบัญชีฟาร์มเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในการทำแผนในการผลิตสินค้าเกษตรต่อไป ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านนายพิชัย สุขกลับ และบ้านนายจบ เกตุแก้ว หมู่ที่ 9 อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ ให้คำปรึกษาแนะแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ตามความ เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูล ทางบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาแนวทางการลดต้นทุนการผลิต สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อันจะนำไปสู่การยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ต่อไป
t20170328120458_384257.jpg
t20170328120459_384258.jpg
t20170328120506_384260.jpg
t20170328120507_384261.jpg
t20170328120515_384263.jpg
t20170328120516_384264.jpg
t20170328120523_384266.jpg
t20170328120523_384267.jpg
t20170328120534_384269.jpg
t20170328120535_384270.jpg
t20170328120542_384272.jpg
t20170328120543_384273.jpg
t20170328120553_384275.jpg
t20170328120554_384276.jpg
t20170328120603_384278.jpg
t20170328120604_384279.jpg
t20170328120612_384281.jpg
t20170328120613_384282.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888