หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น ศูนย์เรียนรู้การรณรงค์เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกัน ชุมชนตามพระราชดำริ โดยมีนายประสิทธิ์ บุญแก้ว เกษตรต้นแบบ และเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 จำนวน 96 ราย ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมในฐาน การเรียนรู้บัญชี ฐานเรียนรู้ตามพระราชดำริฯ กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ บ้านบัวเทิง และกิจกรรมอื่นภายในศูนย์ดังกล่าว พร้อมรับฟังความคิดเห็นและ ตอบข้อซักถามของเกษตรกร ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน รวมถึงบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม ศาสตร์พระราชาในการวิเคราะห์ต้นทุนตามงวดการผลิตและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
t20170228114018_382644.jpg
t20170228114019_382645.jpg
t20170228114025_382647.jpg
t20170228114026_382648.jpg
t20170228114032_382650.jpg
t20170228114033_382651.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888