หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน การเตือนภัยทางการเงินเป็นมิติหนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อการบริหารงาน และด้วยความมุ่งมั่น ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเอง จึงได้สร้างและ พัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้เป็นกลไกหนึ่งทางการ บริหารสู่ความมั่นคง เข้มแข็ง อิสระ และพึ่งตนเองของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ในที่สุด แนวคิดมุมมองการเตือนภัยทางการเงิน เพื่อเป็นการกระตุ้นแนวคิดต่อมุมมองการเตือนภัยทางการเงินให้กับขบวนการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า และ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์์ ภัทร จำกัด มาร่วมสร้างแนวคิดมุมมองการเตือนภัยทางการเงินผ่านการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เตือนภัยทาง การเงิน...มิติใหม่ทางการบริหาร โดยมี คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร การเสวนาครั้งนี้เติมเต็มเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ ทั้งในมุมมองภาคธุรกิจและภาคสหกรณ์ ดังนี้ บริหารความเสี่ยงทุกมิติที่เกี่ยวเนื่อง ภาคธุรกิจต่างๆ จะมีการตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee เพื่อเตือนภัยให้เห็น ถึงความเสี่ยงของธุรกิจที่เป็นกังวล และเพื่อการทำแผนธุรกิจในแต่ละปี วางเป้าหมายเกี่ยวกับปริมาณเงิน กำไร รวมถึงการติดตามสถานการณ์ทางธุรกิจ และการเมืองของประเทศไทยและของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะหลัง ความผันผวนของธุรกิจมีความผันผวนสูงมากเปลี่ยนไปจากที่คาดหมาย แสดงว่า สถานการณ์มีความเสี่ยงรุนแรง เงินเฟ้อรุนแรง ธุรกิจแย่ลง เศรษฐกิจซึม คนมีเงินน้อยลง ซึ่งเกี่ยวพันกับมิติด้านบุคคล แต่มิติที่ผูกพันกับสหกรณ์ คือ ดอกเบี้ย ซึ่งต้องสูงกว่าเงินเฟ้อ เพราะเงินเฟ้อคืออำนาจในการซื้อ ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝาก ควรเกินร้อยละ 5 สำหรับประเทศไทยการทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงในระยะสั้นไม่ง่ายนัก แต่อาจต้องปรับตัว ถ้าเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ย ก็ต้องขึ้น ุ่ CAM หัวใจแห่งความมั่นคง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาเครื่องมือเตือนภัยทางการเงินที่มีประโยชน์ ตามมาตรฐานสากลของ การวิเคราะห์ CAMELS 6 มิติ ที่ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้กันทั่วโลก C คือ ตัวที่วัดความเข้มแข็งของเงินทุน A คือ คุณภาพของสินทรัพย์ M คือ อัตราการใช้จ่ายไม่ให้สูงมากเมื่อเทียบกับกำไรเกินกว่าครึ่ง CAM จึงเป็นหัวใจสำหรับความมั่นคงของสถาบันการเงินที่สำคัญมากที่สุด ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน ถ้า ได้มอง 3 มิติหลักนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถบริหารผ่านวิกฤติได้ สำหรับ ELS ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ว่ามี โอกาสทำกำไรมากน้อยเพียงไรถือเป็นส่วนเติมเต็ม CFSAWS:ss เครื่องมือเตือนภัยภาคสหกรณ์ สถานการณ์ทางการเงินมีการปรับเปลี่ยน ความไม่แน่นอนและปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมา จึงจำเป็นต้อง พยามมองหาหัวใจแห่งความมั่นคงทางการเงิน ที่กล่าว คือ CAM เป็นมาตรฐานสากล ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ เตือนภัย CFSAWS เป็นเครื่องมือที่วัดผลในอดีต เพื่อให้สหกรณ์มองอนาคตให้สามารถมองหาทาง และ ปรับตัวเองเพื่ออนาคตได้ ข้อมูลที่ได้นั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกตามสภาพการณ์ของแต่ละสหกรณ์ ซึ่ง เครื่องมือเตือนภัย CFSAWS สามารถช่วยได้มาก หากองค์กรของคุณ มี M, A, C เป็นสีเขียวหรือเข้มแข็งอยู่แล้ว รับรองว่าจะวิกฤติยังไงก็ไม่เจ๊ง แต่มีีตัวเสริม ให้องค์กรแข็งแกร่งมากขึ้น คือ E LS ซึ่ง E - ยิ่งดียิ่งได้ผลกำไรมากทำให้เกิดความมั่นคงมาก L - การบริหาร สภาพคล่อง และ S - ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ ถ้าสหกรณ์ทำได้ทั้ง 6 หลักนี้ จะทำให้ องค์กรมีผลกำไรและแข็งแกร่งมาก จุดเริ่มต้นที่ดีในการวิเคราะห์ CFSAWS เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และได้ผลโดยตรงคือ สะดวก ง่าย และช่วยร่นระยะเวลา ประหยัดเวลาในการ ทำงาน ซึ่งสามารถนำเอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานกลาง หรือกลุ่มเพื่อน (Peer Group) ได้ ทั้งนี้ น้ำหนักที่ต้อง เน้นคือ E เพื่อเป็นความเจริญเติบโตหรือประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ S เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปดูรายละเอียดให้ มาก เพราะเป็นเรื่องยากต้องอาศัยการประเมิน การคาดการณ์ที่แม่นยำ ต้องศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทาง เศรษฐกิจให้ดี สรุป การสหกรณ์เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงคือ ในส่วนบุคคลถือเป็นการฝึกให้สมาชิกได้รู้จักออม รู้จักวางแผนการใช้เงิน ในส่วนสหกรณ์ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 2 คือ เชื่อมโยงครัวเรือนมา เป็นกลุ่ม สหกรณ์เป็นองค์กรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และสหกรณ์เป็นตัวสำคัญของแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 10 ที่ต้องส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และในรัฐธรรมนูญก็ได้ระบุไว้ว่าให้ส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์มีภูมิคุ้มกันในตัว เพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยน ไปเร็ว มีความเสี่ยงสูง ถ้าส่งเสริมสหกรณ์มากๆ จะช่วยให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพียงแต่จะต้องทำอย่างไร ซึ่งเราต่างก็ได้คำตอบจากการเสวนาครั้งนี้ สนใจรายละเอียดติดตามได้ที่ http://statistic.cad.go.th ที่มา : ส่่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet สหกรณ์ไทย ...คืนกำไรสู่สมาชิก 80.52 %
news_bullet ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
news_bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 7797 คน

จำนวนคนโหวต 24 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
4%
  ให้ 2 คะแนน
 
13%
  ให้ 3 คะแนน
 
17%
  ให้ 4 คะแนน
 
29%
  ให้ 5 คะแนน
 
38%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888