หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


"ยวง เขียวนิล ครูบัญชีอาสา จังหวัดนนทบุรี ผู้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นายยวง เขียวนิล หรือครูยวง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2560 จากจังหวัดนนทบุรี ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรแบบ ผสมผสาน (เกษตรทฤษฎีใหม่) เป็นระยะเวลา 20 ปี ทำให้สามารถดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง ได้อย่างพอเพียง ไม่มีหนี้สิน ครอบครัวมีความสุข เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดและเป็นแบบอย่างในการ ดำรงชีวิตแบบพอเพียงให้แก่ชุมชน จนทำให้คนในชุมชนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตโดยยึด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดย ได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์ชาวบ้าน โดยครูยวงมีแนวความคิดว่า "ใช้เงินกู ไม่ใช้เงินกู้ อยู่ อย่างพอเพียง มีกินมีใช้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักษ์ธรรมชาติ หมั่นหาความรู้พัฒนาตนเอง ครูยวง เล่าว่า ก่อนที่จะมาเป็นครูบัญชีอาสา เคยรับราชการและประกอบธุรกิจรับเหมาก่อ สร้างแต่ไม่ประสบความสำเร็จ มีหนี้สินมากมาย จนต้องเลิกทำธุรกิจ ต่อมาได้ตัดสินใจทำ เกษตรกรรมบนที่ดินของตนเองตามแบบอย่างที่คนจังหวัดนนทบุรีทำการเกษตร โดยขุดบ่อน้ำ ทำ สวน ทำโคก และให้เช่าที่นา แต่การทำเกษตรระยะแรกยังขาดความรู้ทางด้านการเกษตร รวมทั้ง มีปัญหาเรื่องความเครียดการทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จและติดสุราเรื้อรัง ต่อมาในปี พ. ศ.2537 ได้ตัดสินใจเลิกสุราและเข้ารับการรักษาโรคพิษสุราในโรงพยาบาลเพื่อให้กลับมามี สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ และตัดสินใจประอาชีพทางการเกษตรอย่างจริงจังอีกครั้ง โดย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรแบบผสมผสาน (เกษตรทฤษฎีใหม่) มา ปรับใช้ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สามารถฟันฝ่าวิกฤตภัยแล้งปี พ. ศ.2559 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนติดสุรา ไม่ประสบความสำเร็จ เป็น เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้ทุกคนได้เห็นผลลัพธ์ว่า สามารถทำได้จริง ไม่มีหนี้สิน มีเงินออม พึ่งพาตนเองได้ อยู่ดีมีความสุข และเป็นแบบอย่างให้ผู้ อื่นมานานเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี ซึ่งตั้งแต่เริ่มทำอาชีพด้านเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 และได้จด บันทึกเกี่ยวกับการลงทุนด้านการเกษตรในสมุดธรรมดา จนเมื่อปี พ.ศ. 2545 หลังจากได้รับ การอบรมเป็นครูบัญชีอาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และนำบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำนา ปลูก พืชในฤดูถัดไปอย่างเป็นระบบ และได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนที่สนใจ ต่อมา ครูยวง ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ศรียวง และปัจจุบันเป็น ศูนย์ปราชญ์ของจังหวัดนนทบุรี โดยมีการสอนแนะการทำบัญชีฟาร์ม และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ กับกลุ่มเยาวชน และเกษตรกร นิสิตนักศึกษา ข้าราชการที่สนใจ เพื่อให้รู้ถึงต้นทุนที่แท้จริง และ นำบัญชีที่จดไปช่วยการวางแผนในการดำเนินชีวิต วางแผนในการประกอบอาชีพในฤดูกาลถัดไป นอกจากนี้ ยังได้สร้างเครือข่ายครูบัญชีที่เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร 6 ศูนย์ ในจังหวัดนนทบุรี ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีแก่เกษตรกรใน จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ครูยวงยังสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต ในไร่นาสวนผสม เช่น จัดทำเครื่องเก็บไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซล นำไปสูบน้ำในนา การจัดทำ ตะกร้อเก็บผลไม้ และอีกหนึ่งโครงการที่น่าภูมิใจ คือ โครงการพ่อแม่บุญธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ ส่งนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด มาจากทั่วประเทศแต่ละจังหวัด และส่งมายังชุมชน ซึ่ง นางสาวอภิชญา เรืองสิทธิชัย นักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีการ แพทย์และสาธารณสุข หนึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้มาอาศัยอยู่กับครูยวง ได้เล่าว่า "พ่อยวงจะสอนในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การพึ่งพาตนเอง รวมถึงเรื่องการใช้จ่าย ต้อง รู้จักวางแผน ควรใช้เท่าไหร่ เก็บเท่าไหร่ ทำให้การใช้จ่ายลดน้อยลง และมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น รวม ทั้งได้นำการทำบัญชีไปใช้ในการเป็นเลขาฯ ของห้อง ซึ่งมีหน้าที่เก็บเงิน ทำให้การใช้จ่ายในห้อง เป็นระบบ และมีหลักฐานชัดเจนในการเบิกจ่ายเงิน ครูยวง เขียวนิล จึงเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องของการสร้างรายได้ อยู่ได้อย่างพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึ่งพาสารเคมี รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ผลลัพธ์ของตนเองเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกร ทำให้มีเกษตรกรหลายๆ คนค่อยๆ ปรับเปลี่ยน พื้นที่การเกษตรจากเดิมที่ทำนาปลูกข้าวอย่างเดียวเป็นทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำนาแบบ เปียกสลับแห้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888