หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเกษตรกรนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปรับใช้ พร้อมทำบัญชีต่อยอดความสำเร็จ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ ภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มี ความเหมาะสมและสามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกินมีใช้ ลดหนี้สิน โดยมีหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุน เพื่อให้ เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบใน การทำมาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตน เอง โดยสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบ ครัว ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว กรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตาม แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเข้าใจและ ดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีบัญชี เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแก่นแท้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถมองเห็นสถานะทางการเงินของตนเอง รู้ตัวตน และมอง เห็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นหลักสำคัญใน การนำมาบริหารจัดการสู่ความพอเพียง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทาง บัญชีนำไปวางแผนจัดการภาคการเกษตรและครัวเรือน และปรับ เปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ตัวอย่างของครูบัญชีท่านหนึ่งที่นำแนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็น เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ก็คือ นายยวง เขียวนิล เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2560 จากเดิมที่เคยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่ไม่ประสบความสำเร็จ และมีหนี้สินมาก อีกทั้งติดสุราเรื้อรัง จนกระทั่งเปลี่ยนมาทำอาชีพเกษตรกรรม โดยน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและมีการทำเกษตรทฤษฏีใหม่หรือการทำ เกษตรแบบผสมผสาน มาปรับพื้นที่เพาะปลูกของตนเองให้เป็นไร่นาสวนผสม แบ่งพื้นที่เป็น 30- 30-30-10 ได้แก่ แหล่งน้ำ 30% ไม้ยืนต้นและต้นไม้ที่เก็บกินได้ 30% นาข้าว 30% และที่อยู่ อาศัย 10% ซึ่งเป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาด เล็ก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้ แก่เกษตรกรในพื้นที่ ในเรื่องของการสร้างรายได้ อยู่ได้อย่างพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึ่งพาสารเคมี รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผลลัพธ์ของตนเองเป็นแบบอย่างให้แก่ เกษตรกร ทำให้มีเกษตรกรหลายคนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรจากเดิมที่ทำนาปลูก ข้าวอย่างเดียวเป็นทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง นอกจากนี้ ครูยวงยัง สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตในไร่นาสวนผสม เช่น จัดทำ เครื่องเก็บไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซล นำไปใช้สูบน้ำในนา บ่อปลาฯ การจัดทำตะกร้อเก็บผลไม้ฯ ครูยวง ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ เกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ครอบคลุม ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากรและการ ตลาด ง่ายต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จก็คือ การทำบัญชี ซึ่งครูยวงมีการจด บันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ มาตลอดจนถึงปัจจุบัน และนำบัญชีมา ศึกษาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการทำนา ปลูกพืชในฤดูถัดไปอย่างเป็นระบบ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ที่บ้าน ชื่อว่า"ศูนย์ศรียวงซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ปราชญ์ของจังหวัดนนทบุรี โดยมีการสอนแนะการ ทำบัญชีฟาร์มและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับกลุ่มเยาวชน และเกษตรกร นิสิตนักศึกษา ข้าราชการที่ สนใจ เพื่อให้รู้ถึงต้นทุนที่แท้จริง และนำบัญชีที่จดไปช่วยการวางแผนในการดำเนินชีวิต และการ ประกอบอาชีพ โดยได้สร้างเครือข่ายครูบัญชีให้สามารถถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีแก่เกษตรกร และประชาชนได้ต่อไปอีกด้วย.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888