หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และธกส. บูรณาการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เรื่อง การเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตของสมาชิกและการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีความเห็นร่วมกันในการเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อบูรณาการข้อมูลในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านกระบวนการสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ง ๓ หน่วยงาน จึงได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตของสมาชิกและการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า จากความร่วมมือดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะได้ให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทั้งข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ย (Peer Group) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนทางด้านวิชาการ แนะนำให้คำปรึกษาการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูล โดยทั้ง ๓ หน่วยงาน จะได้ร่วมกันกำหนดความต้องการข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888