หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติวเข้มสรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หนุนงานกำกับสหกรณ์ด้านการบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการบัญชีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ เป็นองค์กรอิสระของบุคคลที่รวมตัวด้วยความสมัครใจ มีอุดมการณ์ร่วมกันในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักประชาธิปไตยในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์จึงนับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจะนำความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติได้ ซึ่งต่างจากองค์กรธุรกิจทั่วไปที่มุ่งเน้นแสวงหารายได้ ทั้งนี้ การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจสหกรณ์ สิ่งสำคัญคือการสร้างมาตรฐานด้านบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านบัญชีให้แก่สหกรณ์ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งไม่เฉพาะผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นบุคลากรของภาครัฐเอง แต่ยังรวมไปถึงผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน มีสหกรณ์เกิดขึ้นมากมายหลายประเภท กรมฯ จึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในงานสอบบัญชีสหกรณ์ และปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติไปทำหน้าที่กำกับ ดูแล เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้สอบบัญชีภาครัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดเล็กและมีการบริหารจัดการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การต่ออายุและการเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โดยสหกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและมีความพร้อม สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทำการตรวจสอบบัญชีได้ ซึ่งผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด กรมฯ จึงจัดให้มีการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชี ระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โครงสร้างธุรกิจและการบริหารงานของสหกรณ์ รูปแบบงบการเงินของสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนงานสอบบัญชีสหกรณ์ และการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888