หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2560 ค้นหาครูบัญชีต้นแบบ นำบัญชีปรับเปลี่ยนชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับ สนุนและพัฒนาให้อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา เป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากร หลัก วิทยากรผู้ช่วย สอนแนะกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการจัด ทำบัญชีของเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้การจัดทำ บัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีครูบัญชีที่ ขึ้นทะเบียนและปฏิบัติงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 6,540 คนทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะคัดเลือกครูบัญชี ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จน สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพ และ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายในชุมชนให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้ เพื่อคัดเลือกให้เป็นครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศต่อ ไป อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จากความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานด้านบัญชีฟาร์ม ผลงาน และความสำเร็จของผลงานด้านบัญชีฟาร์ม ทั้งปริมาณและคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพความเป็นผู้นำ และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ โดยเห็นผลงาน จากการปฏิบัติงานของครู บัญชีอาสาที่ได้แนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนและหน่วยงานราชการ โดยได้บูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต "กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการค้นหาบุคคลที่มีผลงานทางการเกษตรดีเด่นและ การนำบัญชีต้นทุนอาชีพมาปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่าง ยั่งยืน อีกทั้งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ ในด้านการบันทึกบัญชีจนประสบ ความสำเร็จ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ด้านบัญชีมาถ่าย ทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชน ที่สนใจทั่วไป และได้น้อมนำแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้นำมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างเพื่อให้ชีวิตในครอบครัวอยู่อย่างพอเพียง ไม่เป็น หนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จากการประกอบอาชีพ และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของส่วน รวม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ บุคคลให้ยึดถือนำมาปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้ทำงานด้วยความ อุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฏต่อสาธารชน และเป็นการ สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของเกษตรกรดีเด่นให้ปรากฏและยึดถือเป็น แบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นต่อไป อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888