หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร ดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2560 ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ได้แก่ นายยวง เขียวนิล เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2560 เพื่อนำผลคะแนนที่ได้รับมา ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2560 รอบสอง โดยเปิดโอกาสให้ครูบัญชี ได้นำเสนอความคิดริเริ่ม และความพยายามฝ่าฟัน อุปสรรคในการสร้างผลงานด้านการเป็นครูบัญชีอาสา ผลงานและความสำเร็จ ของการเป็นครูบัญชีอาสาในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลงานการคิดค้นเทคนิค และวิธีการสอน การคิดนวัตกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย รายบุคคลมีการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลลงไปสู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น รูปธรรมและยั่งยืน และให้ความร่วมมือสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้าน (ศูนย์ศรียวง) ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี
t20170118120406_380213.jpg
t20170118120407_380214.jpg
t20170118120413_380216.jpg
t20170118120414_380217.jpg
t20170118120430_380219.jpg
t20170118120435_380220.jpg
t20170118120545_380222.jpg
t20170118120546_380223.jpg
t20170118120556_380225.jpg
t20170118120557_380226.jpg
t20170118120604_380228.jpg
t20170118120605_380229.jpg
t20170118120616_380231.jpg
t20170118120617_380232.jpg
t20170118120628_380234.jpg
t20170118120628_380235.jpg
t20170118120639_380237.jpg
t20170118120640_380238.jpg
t20170118120715_380240.jpg
t20170118120716_380241.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888