หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดอบรมโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับชั้นการควบคุม ภายในแก่สหกรณ์ หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ รวมทั้งหลักจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือ ควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ และช่วยลดความเสี่ยง หรือความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก โดยมี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภาคเกษตรที่มีชั้นการควบคุมภายในระดับพอใช้ ควรปรับปรุง หรือไม่มีการควบคุมภายใน ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 31 สหกรณ์ รวม 34 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
t20170104123316_378753.jpg
t20170104123317_378754.jpg
t20170104123323_378756.jpg
t20170104123324_378757.jpg
t20170104123330_378759.jpg
t20170104123331_378760.jpg
t20170104123338_378762.jpg
t20170104123338_378763.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888