หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ Video Conference
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ แผนปฏิรูปภาคการเกษตร 20 ปี แผน 5 ปี และแผน ปฏิบัติงานประจำปี 2560 (S-Curve) พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร งานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 เพื่อสร้าง การรับรู้แก่บุคลากรในสังกัดทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เน้นย้ำว่า ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ดังนั้น ให้แต่ละหน่วยงานกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปตามทิศทาง นโยบายของกระทรวงฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20161226114717_377725.jpg
t20161226114718_377726.jpg
t20161226114726_377728.jpg
t20161226114726_377729.jpg
t20161226114732_377731.jpg
t20161226114733_377732.jpg
t20161226114739_377734.jpg
t20161226114740_377735.jpg
t20161226114749_377737.jpg
t20161226114750_377738.jpg
t20161226114759_377740.jpg
t20161226114800_377741.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888