หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรม เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีความ ผันผวนอย่างต่อเนื่อง เกิดความเปราะบางของความสามารถใน การชำระหนี้ทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มถด ถอยลง ประกอบกับพฤติกรรมในการแสวงหาผลตอบแทนที่สูง ขึ้น สะท้อนจากการขยายตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ เสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ลูกค้าหรือนัก ลงทุนคาดหวัง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวได้ขยายตัวผ่านเข้าสู่ระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากข้อมูลการวิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก ถึงร้อยละ 15.15 และมีเงินค่าหุ้นที่ระดมจากสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 9.4 ในขณะที่อัตราการให้กู้ยืมแก่สมาชิกลดลง ร้อยละ 2.59 ดังนั้น หากสหกรณ์ต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ตามที่คาดหวัง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการที่สหกรณ์นำเงิน ที่ระดมได้จากสมาชิกไปดำเนินการลงทุนที่มีความเสี่ยง หรือ นอกกรอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งอาจก่อให้เกิด ความเสียหายใน วงกว้างและกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ของสหกรณ์และประเทศได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและกำกับดูแล โดยการนำเทคโนโลยีที่ทัน สมัยมาใช้ในการสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ในระบบ Real Time เพื่อให้สหกรณ์ได้ มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันการณ์ และสามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้ วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์มีผู้บริหารที่ "เก่ง และ "ดี มีความเป็นมืออาชีพ ที่สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงใน การบริหารการเงิน ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากระบบ สหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังกล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะ สร้างนวัตกรรมการให้บริการเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่า สู่การพัฒนาองค์กรและสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง และมีความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888