หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จัดอบรมโครงการ สร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำ บัญชีของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่บัญชีและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำบัญชีของ สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 43 แห่ง รวม 48 คน เข้ารับการ อบรม ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยให้บริการตรวจสอบบัญชี กำหนดระบบบัญชี และให้คำ ปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การบัญชี ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชี ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันยังมีสหกรณ์บางแห่งที่มีเจ้าหน้าที่บัญชีสามารถ จัดทำบัญชี และบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและผ่านรายการไปสมุดบัญชี แยกประเภททั่วไป บัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ได้ แต่ไม่สามารถจัดทำงบการเงินได้ตาม ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และไม่พร้อมรับการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีการ พัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.
t20161213151944_375485.jpg
t20161213151945_375486.jpg
t20161213151941_375488.jpg
t20161213151942_375489.jpg
t20161213151939_375491.jpg
t20161213151940_375492.jpg
t20161213151938_375494.jpg
t20161213151937_375495.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888