หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาความรู้ ผู้สอบบัญชี นำระบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ช่วยบริหารงาน ควบคุมคุณภาพงาน สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วย ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP)มาใช้เป็นระบบควบคุมการ ปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์สำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการแฟ้มการตรวจสอบและเชื่อม โยงแฟ้มการตรวจสอบระหว่างสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ระดับจังหวัดกับระบบส่วนกลาง ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูล ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บแฟ้ม ข้อมูลการตรวจสอบ และการรักษาความปลอดภัยในการ เข้าถึงแฟ้มข้อมูลการตรวจสอบ รวมทั้งการบริหารจัดการ สำรองข้อมูลบนระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาใช้เป็นระบบควบคุมการปฏิบัติ งานตรวจสอบสหกรณ์สำหรับผู้สอบบัญชี โดยที่ขั้นตอน การปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วย การประเมินความ เสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบตามแนวทางความเสี่ยง (Risk Based Approach) การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกผลการ สอบบัญชี การสอบทานงานโดยหัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำ รายงานผลการตรวจสอบ อีกทั้ง สามารถเชื่อมโยงการสอบ บัญชีคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ช่วยการตรวจ สอบบัญชี (CATS) สนับสนุนการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้สอบ บัญชีสามารถนำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถใช้พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของผู้สอบบัญชี ได้แก่ แนวทางการ ตรวจสอบ รูปแบบกระดาษทำการมาตรฐาน ข้อตรวจพบ และรายงานผลการตรวจสอบ โดย สามารถสร้างเป็นระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหารหรือผู้กำกับดูแลการตรวจสอบใช้ในการบริหารจัดการ งานตรวจสอบและควบคุม การปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว เกิดประโยชน์ ต่อสหกรณ์ และเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานบนระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์แบบ Client-Server กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดให้มี การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น จำนวน ๒ รุ่น อบรมรุ่นละ ๓ วัน โดยรุ่นที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคาร ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหัวข้อวิชา ประกอบด้วย ๑.แนว ทางการปฏิบัติงาน Road Map ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ทราบทิศทางและนโยบายของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำกระดาษทำการด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ : EWP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒.ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์แบบ Client Server เพื่อให้ ทราบภาพรวมระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสิทธิการใช้ งานของทีมสอบบัญชี ๓.การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการวางแผนงานสอบบัญชี เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการวางแผนงานสอบบัญชี มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรม ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การวางแผน การสอบบัญชีโดยรวม ๔.การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงานสอบ บัญชี เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงานสอบบัญชี ๕. การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปิดแฟ้มข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มทักษะ การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปิดแฟ้มข้อมูลการตรวจสอบและการสำรอง ข้อมูล โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ใช้ระบบ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกกระดาษทำการแทนการบันทึกด้วยมือ มีสหกรณ์เป้า หมายอยู่ในกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ และไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพการ สอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมด้วยข้าราชการกลุ่มกำกับมาตรฐานการ บัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ ที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพ การสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการอบรม รวม ๗๕ คน.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888