หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 60กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2560 สร้างนวัตกรรมสารสนเทศ พัฒนาองค์กรและผู้รับบริการให้มีความ พร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ชูวิสัยทัศน์ภายใน 5 ปี สหกรณ์และ เกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดกรอบทิศทางการทำงานของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการพัฒนางานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ครอบคลุมภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด ไว้ โดยมีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. คุณประโยชน์ของการ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจะต้องเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ได้ อย่างเป็นรูปธรรม 2. สร้างผู้บริหารสหกรณ์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสหกรณ์แห่งอนาคต 3. คุณประโยชน์ของการทำบัญชีและบริหารการเงินที่มีคุณภาพ จะต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อเกษตรกร ได้อย่างกว้างขวางชัดเจนและ เข้าถึงได้ 4. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ รองรับภารกิจที่เร่งด่วน ท้าทาย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างความเป็น AUDITOR ให้มีความชัดเจนและเป็นจริง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กำหนดโมเดลการพัฒนาเป็น"CAD 4.0 : Value-Based Strategies ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยในปี 2560 เป็นปีแรกที่เริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการใช้โมเดลนวัตกรรมเพื่อสร้าง ข้อมูลที่มีคุณค่า"Innovation for Valuable Informationให้สามารถนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการ ตัดสินใจและสนับสนุนสหกรณ์และเกษตรกรให้มีความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็น รูปธรรม โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการสอบบัญชีสหกรณ์ ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาผู้สอบบัญชีให้เป็น Smart Auditor ซึ่งจะนำไปสู่"Real AUDITOR: องค์กรมืออาชีพ พัฒนามาตรฐานจริยธรรมด้าน การเงินการบัญชีของผู้บริหารสหกรณ์และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร สหกรณ์ (COOP Smart Decision) เพื่อให้เป็นผู้บริหารสหกรณ์ยุคดิจิทัล นอกจากนั้น ยังได้ริเริ่ม งานใหม่ด้วยการสร้างระบบสร้างระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ แบบ RealTime สร้างสื่อ ดิจิทัลการเรียนรู้ทางบัญชี และสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจแนวทางประชารัฐนำไป สู่การเป็นเกษตรกร ยุค Thailand 4.0 "นอกจากปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่กรมฯ รับผิดชอบแล้ว ยังต้องบูรณาการงานให้สอด คล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัด บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้าง อาชีพ ให้เกษตรกรและประชาชน มีการนำระบบบัญชีไปใช้บริหารจัดการในการดำเนิน ชีวิตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888