หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การรายงานความก้าวหน้า การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณา ทบทวนคำขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ขอทบทวนใหม่ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20161013165721_370184.jpg
t20161013165722_370185.jpg
t20161013165718_370187.jpg
t20161013165719_370188.jpg
t20161013165716_370190.jpg
t20161013165717_370191.jpg
t20161013165713_370193.jpg
t20161013165714_370194.jpg
t20161013165710_370196.jpg
t20161013165711_370197.jpg
t20161013165709_370199.jpg
t20161013165708_370200.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888