หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้าสำนักงานรุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ การ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้า สำนักงาน รุ่นที่ 1” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในระดับสูง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถเป็นกลไก ของรัฐที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ รวมถึงสามารถรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่ม และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได้ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการในทุกระดับ และเป็น แบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชนและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและวิทยากร โดย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2559 หรือดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ หรือเป็นผู้ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม ไม่เกษียณอายุราชการในปี 2559 และสามารถเข้ารับ การอบรมได้ตลอดหลักสูตร จำนวน 61 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม จำนวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
t20160816141841_359964.jpg
t20160816141842_359965.jpg
t20160816141849_359967.jpg
t20160816141849_359968.jpg
t20160816141856_359970.jpg
t20160816141857_359971.jpg
t20160816141905_359973.jpg
t20160816141905_359974.jpg
t20160816141913_359976.jpg
t20160816141914_359977.jpg
t20160816141921_359979.jpg
t20160816141921_359980.jpg
t20160816141929_359982.jpg
t20160816141930_359983.jpg
t20160816141937_359985.jpg
t20160816141938_359986.jpg
t20160816141945_359988.jpg
t20160816141946_359989.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888