หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี เสริมสร้างความรู้การสอบบัญชีภาคเอกชน ช่วยบริหารงานสหกรณ์มีประสิทธิภาพ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ซับซ้อน และยังมีสหกรณ์หลายแห่งดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่อาจเกิดความ เสี่ยงหรือความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือกรอบวัตถุประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหารและฝ่าย จัดการของสหกรณ์ จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อจะได้รู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถกำหนดแนวทาง วิธีการบริหาร จัดการสหกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ อันจะ ส่งผลกระทบต่อมวลสมาชิกและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ นอก จากนี้ ปัจจุบันสหกรณ์มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงต้องมีความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงาน สร้างความ ตระหนักให้สหกรณ์มีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มี คุณภาพ ซึ่งหากสหกรณ์ไม่ดำเนินการจะเป็นความผิดตามกฎหมาย ด้วย ซึ่งในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการมอบหมายงาน สอบบัญชีสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตรวจสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีความพร้อมและปรับเปลี่ยนบทบาทของสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์จากผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีไปทำหน้าที่กำกับดูแลและ พัฒนาความรู้ให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี ช่วยลดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ด้วย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมฯ ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญของฝ่าย บริหารและ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ภาคเอกชน จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมความคิด ติดปีกผู้ บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสอบ บัญชีภาคเอกชน ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองระบบสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี และ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์ ตลอดจนให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด ขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารของสหกรณ์อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสามเสน 1 ชั้น 2 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานหรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เป้าหมาย 41 แห่ง จำนวน 82 คน.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888