หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับประเทศ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 เรื่อง "การขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "สร้างครูภูมิปัญญา ก้าวหน้าด้วยเกษตรสมัยใหม่” โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ครูบัญชีอาสา ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อน ครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็น ครูบัญชีต้นแบบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และการขับเคลื่อนผ่านชมรมครูบัญชีอาสา พัฒนาอาชีพรายสินค้า สู่การเป็นครูบัญชีต้นแบบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการ ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 6 มาตรการหลัก และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในสังคมไทยปัจจุบัน ตลอดจนร่วมรับทราบแผนงาน/โครงการสำคัญๆ ที่เร่งด่วน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนงานต่างๆ เพื่อไป ถ่ายทอดต่อให้กับครูบัญชีอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีอาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) จำนวน 1,000 คน และข้าราชการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 174 คน รวม 1,174 คน เข้าร่วมสัมมนา
t20160727153142_355368.jpg
t20160727153143_355369.jpg
t20160727153140_355371.jpg
t20160727153140_355372.jpg
t20160727153138_355374.jpg
t20160727153138_355375.jpg
t20160727153134_355377.jpg
t20160727153138_355378.jpg
t20160727153131_355380.jpg
t20160727153133_355381.jpg
t20160727153129_355383.jpg
t20160727153129_355384.jpg
t20160727153127_355386.jpg
t20160727153129_355387.jpg
t20160727153124_355389.jpg
t20160727153125_355390.jpg
t20160727153122_355392.jpg
t20160727153123_355393.jpg
t20160727153120_355395.jpg
t20160727153120_355396.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888