หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชนทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น ชูแนวคิด "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านบัญชี ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน บัญชีแก่ผู้เข้าร่วมงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรม ราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหา นคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชูแนวคิด "บัญชี นำวิถีสู่ความ พอเพียงกระตุ้นเยาวชนนักเรียนเห็นความสำคัญของ การจัดทำบัญชี จดบันทึกบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีมหามงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ โดยในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ๒ ส่วน คือ ๑.) การจัดนิทรรศการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ร่วมบูรณาการในการสอนวิชาบัญชีให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ "บัญชี นำ วิถีสู่ความพอเพียง ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ คณิตคิดสนุก, รู้จด รู้จริง รู้จ่าย, รู้ออม รู้อนาคต โดยกรมฯ ได้ร่วมบูรณาการโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น มีการออมเงิน นำ ไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยเนื้อหานิทรรศการจะ แสดงให้เห็นพัฒนาการของการจัดค่ายฯ การพัฒนา/เพิ่มเติมของหลักสูตรด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการนำเสนอประสบการณ์ ความประทับใจ และการนำความรู้ที่ได้รับในด้าน ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการนำความรู้นั้นไปพัฒนาต่อยอด จากนักเรียน Good Practice ที่ผ่านการเข้าค่ายในปี ๒๕๕๘ และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับประเทศ ใน ปี ๒๕๕๙ ซึ่งในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีภารกิจด้านการสอนบัญชี หัวข้อ "บัญชี นำวิถีสู่ ความพอเพียง นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกก็จะนำเสนอการใช้ชีวิตประจำวัน ว่าบัญชีมีส่วนเกี่ยว ข้องอย่างไร เป็นต้น ๒.) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการจัดนิทรรศการร่วมกันของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน โดยเนื้อหาการจัดนิทรรศการจะ น้อมนำโครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานไว้ มา ร้อยเรียงเป็นนิทรรศการมีชีวิตที่มีความสอดคล้องกัน ใน Theme"๘๔ พรรษา มิ่งมหาราชินี ศรี เกษตร และ Sub Theme "รักษ์น้ำป่าดง สู่ความมั่นคงอาหาร สืบสานอาชีพ อย่างยั่งยืน โดย แบ่งนิทรรศการออกเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) รักษ์น้ำป่าดง ประกอบด้วย กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทาน (๒) สู่ความมั่นคงอาหาร ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมหม่อนไหม และ (๓) สืบสานอาชีพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งนิทรรศการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดภายใต้ แนวคิด "ปั้นดิน ให้เป็นดาว เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านอาชีพ ซึ่งการปั้นถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ โดยจะจัดนิทรรศการแสดง ความรู้ด้านบัญชีที่เกี่ยวกับอาชีพ การคิดต้นทุนประกอบอาชีพของการปั้นดิน การปั้นของจิ๋ว และมี กิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าชมงาน มีส่วนร่วม โดยเชิญครูบัญชีในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มาสาธิตและสอนการปั้นดิน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ "จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านบัญชี จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว ยังได้รับความรู้และความบันเทิงจากกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เตรียมมาให้ผู้เข้าชมงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888