หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 6 จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ ผ่านสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ (ด้านการ บัญชีและการสอบบัญชี) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และนายสุบรรณ จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการ บึงพระพิษณุโลก จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ผ่านสถานบันการ ศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนบุคลากรในการจัดทำบัญชีให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการจัดทำบัญชี ให้กับสหกรณ์ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ด้วยโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการ จัดการเรียนการสอน แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเข้า ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของสหกรณ์ต่อไป โดยมี นางสาวกรรณิกา วรนรธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพณิชยการ บึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
t20160715143813_353379.jpg
t20160715143812_353380.jpg
t20160715143822_353382.jpg
t20160715143823_353383.jpg
t20160715143829_353385.jpg
t20160715143830_353386.jpg
t20160715143955_353388.jpg
t20160715143955_353389.jpg
t20160715144002_353391.jpg
t20160715144003_353392.jpg
t20160715144008_353394.jpg
t20160715144009_353395.jpg
t20160715144016_353397.jpg
t20160715144018_353398.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888