หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 16-24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางพจมาน รอดบุญส่ง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตาม ประเมินผลพร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการ อบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบ สหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และโครงการการพัฒนา สหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โดยการสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน จำนวน 87 แห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผ่านการอบรมในแต่ละ โครงการ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการนำความรู้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร โครงการที่จัดขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลครั้งนี้ กลุ่มแผนงานฯ สตท.6 จะได้สรุปรวบรวมข้อมูลนำเสนอและประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรม ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม อันจะส่งผลให้ผู้รับ การฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
t20160629172122_349407.jpg
t20160629172123_349408.jpg
t20160629172118_349410.jpg
t20160629172119_349411.jpg
t20160629172117_349413.jpg
t20160629172116_349414.jpg
t20160629172115_349416.jpg
t20160629172114_349417.jpg
t20160629172112_349419.jpg
t20160629172100_349420.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888