หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 สู่การปฏิบัติงานตาม Road MAP ปี 2560
เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 สู่การปฏิบัติงานตาม Road MAP ปี 2560 โดยมีบุคลากรของสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบวิธีการติดตามผล และรับทราบผลการประเมินของกลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ระดมความคิด และหาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาการทำงานและวางแผนพัฒนางาน ในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตของเกษตรกรและ ประชาชนเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับวิถีชีวิตท้องถิ่นให้บัญชีเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจำวัน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นหลักปฏิบัติ ณ ลิบงบีชรีสอร์ท อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในโอกาสนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ได้นำคณะผู้เข้าประชุมลงพื้นที่ศึกษา วิถีชีวิตชุมชนและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกต้นโกงกางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
t20160629131725_348907.jpg
t20160629131725_348908.jpg
t20160629131810_348910.jpg
t20160629131811_348911.jpg
t20160629131820_348913.jpg
t20160629131821_348914.jpg
t20160629131833_348916.jpg
t20160629131834_348917.jpg
t20160629131841_348919.jpg
t20160629131841_348920.jpg
t20160629131850_348922.jpg
t20160629131851_348923.jpg
t20160629132002_348925.jpg
t20160629132003_348926.jpg
t20160629132011_348928.jpg
t20160629132012_348929.jpg
t20160629132021_348931.jpg
t20160629132021_348932.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888