หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายโอภาส กลั่นบุตร รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยนำ เกษตรกรในพื้นที่มาเข้ารับการอบรมเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต ในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยถ่ายทอดความรู้แบบครบวงจร และให้เกษตรกรใช้ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ของตนเอง อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิต ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งสถานีเรียนรู้ของเกษตรกรออกเป็น 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน สถานีที่ 2 การลดต้นทุนการผลิตข้าว สถานีที่ 3 การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน สถานีที่ 4 หลักเศรษฐกิจพอเพียง และสถานีที่ 5 การใช้ปุ๋ยในนาข้าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
t20160624162633_348287.jpg
t20160624162707_348288.jpg
t20160624162630_348290.jpg
t20160624162631_348291.jpg
t20160624162628_348293.jpg
t20160624162628_348294.jpg
t20160624162626_348296.jpg
t20160624162625_348297.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888