หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมี นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและ เข้าร่วมงาน โดยมีนายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ นายอำเภอปากพนัง กล่าว ต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การผลิต ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพของนายวิรัตน์ สุขแสง หมู่ที่ 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมงานได้ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกรจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้ บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การ เพิ่มรายได้การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด รวมทั้งการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผน การลงทุนและการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มี ความเหมาะสมกับพื้นที่ และเกิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริ ต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการช่วยแก้ไขปัญหา การผลิตและรู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่ การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิต และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นความคาดหวังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนาภาคการเกษตร
t20160615140234_345742.jpg
t20160615140235_345743.jpg
t20160615140242_345745.jpg
t20160615140243_345746.jpg
t20160615140250_345748.jpg
t20160615140251_345749.jpg
t20160615140259_345751.jpg
t20160615140300_345752.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888